ZÁPIS ŽIAKOV DO ZŠ

ONLINE FORMULÁR

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Presné miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ školy – obec (pri štátnych školách), združenie alebo iná inštitúcia (pri súkromných a cirkevných školách) – formou všeobecne záväzného nariadenia alebo ohlásenia o zápise. Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú šk. dochádzku dovŕši 6 rokov. V tomto školskom roku teda ide o deti, ktoré budú mať do 31. 8. 2019 šesť rokov. Zápis uskutočňuje zákonný zástupca žiaka. Na zápis je potrebné doniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí, vyplnenú prihláška na zápis. Tú môžete vyplniť prostredníctvom online formulára, alebo ju vypíšete priamo na zápise v škole. Škola má povinnosť prednostne zapísať deti, ktoré majú trvalé bydlisko v rámci školského obvodu. Školský obvod je určený VZN Mesta Michalovce. Samozrejme škola môže zapísať aj deti mimo školského obvodu. Rodič má právo slobodne si vybrať školu pre svoje dieťa. Zároveň, ale riaditeľ nemusí vyhovieť každej žiadosti o zápis.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

Dopuručujeme všetkým rodičom vypísať a odoslať informácie potrebné k zápisu prostredníctvom online formulára. Samozrejme, kto z rôznych dôvodov nemôže vypísať dotazník online, môže prísť na do školy a údaje nadiktovať priamo pri zápise.

Termín zápisu: 1. apríl – 30. apríl 2019.
Čas: 8:00 hod. – 15.00 hod.
Miesto: kancelária zástupcov školy. Hlavná budova. Na školskom dvore doľava, vstup cez hlavný vchod. V budove vás nasmerujú šípky.
Potrebné doklady : rodný list dieťaťa, občiansky preukaz.
Informácie potrebné k zápisu: školský klub detí áno / nie (od 6. 30 - 17. 00 hod.), voliteľný predmet – etická/ náboženská výchova (rímskokatolícka, gréckokatolícka, evanjelická, reformovaná alebo pravoslávna)
Pri zápise účasť dieťaťa nie je nutná, ale je vítaná.
Dňa 5.júna o 17.00 hod. organizujeme pre deti a rodičov Slávnostný zápis, kde sa v rôznych aktivitách venujeme deťom a rodičia majú prvé informačné stretnutie s budúcimi triednymi učiteľkami.


Charakteristika a benefity našej školy.

Image

Jazyková učebňa III.

Najväčšie benefity našej školy

Škola patrí svojou vybavenosťou medzi absolútnu špičku slovenských škôl. Vďaka dvom veľkým úspešným projektom škola získala takmer 500 000€. Do mnohých škôl na Slovensku sa investovalo oveľa viac. Boli to však investície do fásad, podláh, kúrenia. Nič z toho priamo nezlepšuje kvalitu vzdelávania. U nás išla väčšina zdrojov na pomôcky, technické vybavenie, moderné metódy a formy výučby. Každá z 27 tried má vysokorýchlostné pripojenie na internet a dataprojektor. Ďalšie priestory tvoria odborné učebne - 4 počítačové,3 jazykové a 2 multimediálne. IKT vybavenie predstavuje 80 počítačov, 40 dataprojektorov, 40 notebookov a wifi v budovách pre starších žiakov. Súčasťou školy je aj moderná novovybudovaná knižnica, relaxačná miestnosť, dve telocvične a dve detské ihriská, ktoré neustále vylepšujeme. Najväčším benefitom je ale láskavosť, skúsenosť a odbornosť p. učiteliek a vychovávateliek. Deti sa u nás cítia príjemne, bez ohrozovania a stresov. Škola poskytuje bohaté mimovyučovacie aktivity o ktorých pravidelne informuje na internetových stránkach a sociálnych sieťach. U nás sa deti nudiť nebudú.

Inovatívne metódy

M

oderné písmo. Škola má vzdelávať pre život. Vysvetlenie zmeny písma je veľmi jednoduché. Napíšte si jednu vetu na papier. Ak by vám tú istú vetu napísal prváčik, myslíte si, že by sa podobali? S viac ako 90% pravdepodobnosťou – NIE. Ľudia v dospelom živote, ale aj žiaci na druhom stupni ZŠ či stredoškoláci píšu úplne ináč. Hlavný dôvod je ten, že potrebujú napísať veľa textu za čo najrýchlejší čas. Preto si tvar písmen zjednodušujú. Upúšťajú od úhľadného písania, hľadajú kompromis medzi tlačeným a písaným písmom. Často text po deťoch učitelia ťažko prečítajú. Niekedy sa stane, že ani deti po sebe nevedia písmo prečítať. Comenia Script uľahčuje písanie, učenie sa jednotlivých predmetov a celkové fungovanie v škole. Comenia Script je nespojené písané písmo. Mnohé písmená sú písané jedným ťahom. V druhom ročníku sa žiaci oboznámia aj s „klasickým“ písaným písmom, teda nehrozí, že ho nebudú vedieť prečítať. Budú ho poznať, ale nebudú ním písať. Comenia Script má vypracované ťahy pre pravákov i pre ľavákov, čo princíp súčasného písma neumožňuje.

ITV/VEU

- vysokoefektívne učenie je vyučovacia metóda amerických autoriek Susan Kovalik a Karek Olsen, prispôsobená na slovenské podmienky je akreditovaná MŠ SR a overená v praxi už viac ako 15 rokov. VEU je označované ako humanistické, na dieťa orientované vyučovanie, ktoré je založené na účasti detí a ich praktických skúsenostiach. Vyznačuje sa špecifickými črtami, ako sú: zmysluplný obsah, neprítomnosť ohrozenia, obohatené prostredie, rešpektovanie dieťaťa, primeraný čas na prácu, okamžitá spätná väzba medzi učiteľom a žiakom, nácvik postupov tímovej spolupráce, dokonalé zvládnutie, slovné hodnotenie. Klasické 45 min. hodiny sú nahradené dlhšími časovými úsekmi- cca 90 min., v nich sa spájajú 2-3 predmety, pozornosť dieťaťa je sústredená na tú ktorú tému. V našej triede je integrujúcim predmetom prvouka. Hlavné rozdiely medzi ITV vyučovaním a tradičným vzdelávaním sú:
* dieťa má pozitívny vzťah k škole
* absencia strachu a stresu z vyučovania
* dieťa je aktívne, nebojí sa prejaviť
* žiadne alebo menej domácich úloh
* rešpektovanie dieťaťa
* adekvátny čas na vypracovanie úloh v škole
* možnosť výberu
* rozvoj kreativity a komunikačných schopností dieťaťa
* celková priateľská a rodinná atmosféra v triede, dôraz na podporu sociálnych zručností
* pravidlá a otvorená diskusia o problémoch
* absencia šikanovania
* koncepcia striedania práce a relaxu
* slovné hodnotenie vyzdvihujúce osobné úspechy a snahu a poukazujúce na to, čo treba precvičiť - koncipované motivačne a priateľsky.

Angličtina

Ak sa v dnešnej dobe pozriete na ponuky škôl, v mnohom sa podobajú. Každá ma počítače, každá je zameraná na jazyky, ponúka rôzne športy, kopec krúžkov. Predsa však konečný výsledok je úplne iný. Už niekoľko rokov sa snažíme prebudovať systém výučby cudzích jazykov. Žiakov v ročníku delíme do skupín podľa úrovní. Najšikovnejšie skupiny dosahujú v deviatom ročníku úroveň, ktorú majú mať bežne až žiaci vo vyšších ročníkoch stredných škôl. Naopak najslabšie skupiny napredujú najpomalším tempom, ktoré je prispôsobené žiakom tak, že základ sa naučí naozaj každý. Na anglický jazyk máme k dispozícií 7 kvalifikovaných učiteliek, ktoré sa v rámci svojho odborného rastu zúčastňujú kurzov v rámci európskych projektov v anglicky hovoriacich krajinách. Angličtinu vyučujeme od prvého ročníka. Okrem angličtiny škola ponúka aj ruský a nemecký jazyk a dokonca taliančinu vo forme krúžku. Aj na tieto jazyky, vrátane taliančiny, máme kvalifikovaných pedagógov. Škola poskytuje rozšírené vyučovanie Angličtiny. Na druhom stupni dokonca s najvyšším počtom hodín v rámci Michaloviec. Druhý cudzí jazyk vyučujeme až od siedmeho ročníka, no v dvojhodinovej dotácii. Tým sa druhý jazyk posilní a zároveň sa ho začnu učiť staršie deti, takže to bude pre nich jednoduchšie. Pre výučbu jazykov máme tri jazykové učebne a špičkové materiálne aj technické vybavenie. Vďaka európskemu projektu majú angličtinárky takmer všetky didaktické pomôcky, ktoré v tom čase existovali na slovenskom trhu.

Projekty

Za posledných 10 rokov bola škola každoročne zapojená aspoň v jednom projekte. Projekty realizujeme od maličkých s rozpočtom 300€ až po medzinárodné výskumné projekty s celoeurópskym rozpočtom 9,45 milióna €. Podrobnejšie sa o väčšine projektov môžete dozvedieť v samostanej časti webu - projekty. Vďaka všetkým projektom škola výrazne zmenila svoj obraz, zlepšilo sa vybavenie technikou, pomôckymi a množstvo finančných prostriedkov bolo investovaných do vzdelávania učiteľov. Vďaka projektom sú učitelia certifikovaní pre moderné vzdelávacie metódy, ako napríklad ITV (integrované tématické vyučovanie), čo je metóda vysokoefektívneho učenia. Väčšina učiteľov v každodennej praxi používa IKT. V niektorých predmetoch, sme vďaka projektom nakúpili všetky dostupné pomôcky, ktoré existovali na slovenskom trhu.

Príklady dobrej praxe

Za prvý projekt z eurofondov sme získali od Ministra školstva SR ocenenie príklady dobrej praxe. V projekte sme vytvorili základ nášho vzdelávacieho portálu Moderná škola. Aj v druhom projekte, ktorý bol pokračovaním bol náš projekt propagovaný zo strany ASFEU na celonárodnej úrovni, aj na hlavnej stránke Agentúry pre štrukturálne fondy EÚ.

Informatika

Vynikajúcu uroveň v škole dosahuje informatika. Je profilujúcim predmetom na druhom stupni. Žiaci, ktorí končia štúdium v našej škole, sú všetci digitálne gramotní. Všetci učitelia informatiky sú plne kvalifikovaní a vyučujú v troch počítačových aj jednej multimediálnej učebni.

Obsahom učiva nie sú žiadne hry ale rozvoj logiky, práca s počítačom aj programovanie. Žiaci sa učia základné počítačove zručnosti. Text, tabuľky, prezentácie, hardvér, softvér, základy sieti, počítačovú bezpečnosť, základy internetových stránok, programovanie v dvoch až troch programovacích jazykoch, web2 technológie. Žiaci, ktorí študovali v našej škole často konštatujú, že na stredných školách sa na informatike nudili, lebo ich nedokázali učitelia naučiť už nič nové.

Web stránky

Učiteľské internetové stránky

Veľmi zaujímavou aktivitou, ktorá je nad rámec všetkých povinnosti učiteľov, je tvorba a správa triednych či učiteľských stránok. Každá trieda prvého stupňa má vytvorenú triednu stránku. Triedne učiteľky na nej uverejňujú každý deň informácie z činnosti triedy. Veľkou pomocou pre učiteľov sú domáce úlohy a učivo, ktoré v daný deň trieda preberala. Rodičia žiakov, ktorí v daný deň neboli v škole, tak presne vedia aké úlohy dieťa má, ktoré učivo preberali, aké cvičenie je potrebné dopísať. Stránky obsahujú aj množstvo fotografií z akcií organizovaných v triede alebo školskom klube detí.

Hlavná stránka

S hlavnou stránkou sme získali prvé miesto v súťaži o najlepšiu internetovú stránku v kategórií ZŠ. Naša stránka sa tak stala inšpiráciou pre mnohé školy na Slovensku a často krát vidíme, že ak pribudne na našej stránke niečo nové o pár týždňov sa to objaví aj na stránkach iných škôl. Súčasťou stránky je aj vzdelávací web MODERNÁ ŠKOLA, ktorý používame ako jeden z hlavných učebných zdrojov. O prístup na stránku požiadali aj desiatky iných slovenských škôl, čo dokazuje úroveň práce učiteľov našej školy. Všetky materiály sú našou vlastnou produkciou, nevytvorila ich žiadna firma, ale učitelia učiaci v tejto škole.

Sociálne siete

Hlavnú stránku doplňajú aj sociálne siete Facebook, Youtube a Instagram. Máme vybudované silné komunity a napríklad na youtube máme často niekoľko tisíc pozretí na mnohých videách. Najsledovanejšie video sa už približuje k počtu 60 000.

Videá z nášho YOUTUBE.

Promo VIDEO

Príbeh jednej školy. PROMO video ZŠ P. Horova Michalovce. Video vzniklo ako propagačný materiál o škole. Uvidíte v ňom vybavenie školy, vyučovanie, moderné metódy aj ukážky z množstva akcií, ktoré škola počas roka organizuje. Snažili sme sa ale hlavne zachytiť atmosféru našej školy, ktorá je jedinenčná a originálna.

Ukážky moderných pomôcok a metód

Video, ktoré vzniklo ako prezentácia pre záverečnú kontrolu dopadov projektu z ESF. Môžete si v ňom pozrieť množstvo moderných pomôcok, ktoré majú k dispozícii pre svoju práce žiaci aj učitelia. Pritom ide iba o "menší" z dvoch projektov v hodnote 165 000€. V ďalšom sme získali ešte modernejšie pomôcky a vybavenie. Rozpočet väčšieho projektu bol viac ako 287 000 €. Vďaka tomu patrí naša škola medzi najmodernejšie vybavené ZŠ nielen v okolí, ale aj v celoslovenskom meradle. Vo videu si zároveň môžete pozrieť aj vnútorné priestory školy. Ako vyzerajú triedy prvého aj druhého stupňa. Naša škola síce nevyzerá z vonku najmodernejšie, ale to nedokážeme ovplyvniť. Vnútorné vybavenie však patrí k absolútnej špičke.

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk