ZÁPIS ŽIAKOV do ZŠ
(prosíme využijte online formulár - spoločný pre 1. aj 5. ročník).

ONLINE FORMULÁR NÁJDETE NIŽSIE


Zápis prvákov na nový školský rok je v termíne 1. – 30. apríl. Termín zápisu prvákov je stanovený zákonom. Rodičia majú povinnosť zapísať dieťa do prvého ročníka školy, ak dieťa dovŕši k 31. augustu v danom kalendárnom roku 6 rokov. Škola je povinná prednostne zapísať dieťa, ktoré má trvalý pobyt v školskom obvode školy. Školské obvody určuje zriaďovateľ školy (Mesto Michalovce) formou VZN.

Najneskôr 31.3. škola uverejní online formulár na webovom sídle školy (www.zsphorova.sk). Zákonný zástupca daný online formulár vypíše a odošle elektronicky (na konci formulára tlačítko „odoslať“). Online formulár výrazne urýchli byrokratický proces. Po odoslaní online formulára dostanete automatickú odpoveď o úspešnom odoslaní formulára. Po spracovaní formulárov bude zákonný zástupca informovaný ďalším emailom o termíne a čase, kedy si môže prísť prevziať Rozhodnutie o prijatí žiaka do školy. Bez prevzatého rozhodnutia je zápis do školy neplatný a dieťa nemôže byť prijaté na vzdelávanie. K zápisu bude potrebné priniesť kópiu rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz. Prevzatie Rozhodnutia musia v zmysle platného zákona podpísať obaja zákonní zástupcovia. V prípade, že z objektívnych dôvodov nemôžu rozhodnutie osobne podpísať obaja rodičia, je potrebné priniesť písomné prehlásenie - vzor tu. Ak je podpis jedného z rodičov "spojený s ťažko prekonateľnou prekážkou (právnický termín)", použijte nasledujúce čestné prehlásenie.

V prípade, že rodič elektronicky neodošle online formulár môže prísť na zápis aj osobne do školy v termíne a čase, ktorý bude zverejnený na webe a na dverách hlavnej budovy školy.

Poznámky:
- odporúčame použiť online formulár,
- nečakajte so zápisom na poslednú chvíľu,
- uvádzajte funkčné emailové adresy, najlepšie tie, ktoré pravidelne kontrolujete,

Na prípadné otázky vám zodpovieme na: skola@zsphorova.sk

Rozhodnutie o prijatí

V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do 15. júna. Dieťa je oficiálne prijaté do školy až po vydaní Rozhodnutia o prijatí a nadobudnutí jeho právoplatnosti. S Rozhodnutím o prijatí žiaka do školy musia súhlasiť a podpísať obaja zákonní zástupcovia dieťaťa. Samotné odoslanie online formulára pre zápis neznamená automaticky prijatie dieťaťa na štúdium.

Zápis do 5. ročníka

Aj pre zápis do 5. ročníka použite ONLINE FORMULÁR na konci tejto stránky. Pri vypĺňaní vyberte príslušný ročník. Keďže tento zápis nemá žiadny predpísaný termín (legislatívne je to prestup z inej školy) o predbežnom prijatí vás budeme informovať po overení aktuálne voľných kapacít daného ročníka. Pre oficiálne vydanie rozhodnutia bude platiť postup uvedený vyššie.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú šk. dochádzku dovŕši 6 rokov. V tomto školskom roku teda ide o deti, ktoré budú mať do 31. 8. šesť rokov. Zápis uskutočňujú výhradne zákonní zástupcovia žiaka. V prípade, že žiak bude mať odklad povinnej školskej dochádzky, resp. chcete, aby nastúpil do školy aj keď je narodený po 31.8., je túto skutočnosť rodič povinný preukázať potvrdením o odporúčaní od pedagogicko-psychologickej poradne najneskôr do 15.6. K prevzatiu rozhodnutia o prijatí žiaka do školy je potrebné doniesť občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov, rodný list dieťaťa, v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom znevýhodnení a podpísať prihlášku. Škola má povinnosť prednostne zapísať deti, ktoré majú trvalé bydlisko v rámci školského obvodu. Školský obvod určuje VZN Mesta Michalovce. Samozrejme škola môže zapísať aj deti mimo školského obvodu. Rodič má právo slobodne si vybrať školu pre svoje dieťa. Zároveň, ale riaditeľ nemusí vyhovieť každej žiadosti o zápis.

Charakteristika a najväčšie benefity našej školy.

Image

Trieda budúcnosti I.

Future Classroom Labs

Dňa 15.01.2020 Európska školská sieť (European schoolnet) so sídlom v Bruseli oficiálne zaradila ZŠ Pavla Horova v Michalovciach do siete Tried budúcnosti (Future Classroom Labs - skratka FCL). Ocitli sme sa v spoločnosti nainovatívnejších škôl a školských zariadení v Európe. Význam tejto skutočnosti dokazuje aj fakt, že napríklad najbohatšia krajine EÚ (Nemecko) má v súčastnosti iba 1 takúto školu. Pritom my máme vybudované tri triedy, z ktorých dve sú už vybavené aj technológiami. Na vybudovanie FCL sme nezískali žiadnu podporu oficiálnych slovenských školských inštitúcii. Celý priestor vznikol iba vďaka nášmu odhodlaniu, energii, spolupráci a vďaka pomoci sponzorov. Rozhodne sa nemáme za čo hanbiť ani v európskom porovnaní. Viac o našich triedach budúcnosti na môžete dozvedieť na samostatnej podstránke.

Image

Jazyková učebňa I.

Vybavenie

Škola patrí svojou vybavenosťou medzi absolútnu špičku slovenských škôl. Vďaka dvom veľkým úspešným projektom škola získala takmer 500000€. Do mnohých škôl na Slovensku sa investovalo oveľa viac. Boli to však investície do fásad, podláh, kúrenia. Nič z toho priamo nezlepšuje kvalitu vzdelávania. U nás išla väčšina zdrojov na pomôcky, technické vybavenie, moderné metódy a formy výučby. Každá z 27 tried má vysokorýchlostné pripojenie na internet a dataprojektor. Ďalšie priestory tvoria odborné učebne - 4 počítačové,3 jazykové a 2 multimediálne. IKT vybavenie predstavuje 120 počítačov, 40 dataprojektorov, 30 notebookov a wifi v budovách pre starších žiakov. Súčasťou školy je aj moderná novovybudovaná knižnica, relaxačná miestnosť, dve telocvične a dve detské ihriská, ktoré neustále vylepšujeme. Vybudovali sme aj Garden zónu. Do aktivít zapájame formou dobrovoľníctva žiakov aj rodičov. Absolútnu špičku tvoria Triedy budúcnosti. Škola je vďaka nim súčasťou Future Classroom Labs v Bruseli, siete najinovatívnejších európskych škôl, ako jediná nielen na Slovensku, ale aj v celom stredoeurópskom regióne. Najväčším benefitom je ale láskavosť, skúsenosť a odbornosť p. učiteliek a vychovávateliek. Deti sa u nás cítia príjemne, bez ohrozovania a stresov. Škola poskytuje bohaté mimovyučovacie aktivity o ktorých pravidelne informuje na internetových stránkach a sociálnych sieťach. U nás sa deti nudiť nebudú.

Inovatívne metódy

M

oderné písmo. Škola má vzdelávať pre život. Vysvetlenie zmeny písma je veľmi jednoduché. Napíšte si jednu vetu na papier. Ak by vám tú istú vetu napísal prváčik, myslíte si, že by sa podobali? S viac ako 90% pravdepodobnosťou – NIE. Ľudia v dospelom živote, ale aj žiaci na druhom stupni ZŠ či stredoškoláci píšu úplne ináč. Hlavný dôvod je ten, že potrebujú napísať veľa textu za čo najrýchlejší čas. Preto si tvar písmen zjednodušujú. Upúšťajú od úhľadného písania, hľadajú kompromis medzi tlačeným a písaným písmom. Často text po deťoch učitelia ťažko prečítajú. Niekedy sa stane, že ani deti po sebe nevedia písmo prečítať. Comenia Script uľahčuje písanie, učenie sa jednotlivých predmetov a celkové fungovanie v škole. Comenia Script je nespojené písané písmo. Mnohé písmená sú písané jedným ťahom. V druhom ročníku sa žiaci oboznámia aj s „klasickým“ písaným písmom, teda nehrozí, že ho nebudú vedieť prečítať. Budú ho poznať, ale nebudú ním písať. Comenia Script má vypracované ťahy pre pravákov i pre ľavákov, čo princíp súčasného písma neumožňuje.

ITV/VEU

- vysokoefektívne učenie je vyučovacia metóda amerických autoriek Susan Kovalik a Karek Olsen, prispôsobená na slovenské podmienky je akreditovaná MŠ SR a overená v praxi už viac ako 15 rokov. VEU je označované ako humanistické, na dieťa orientované vyučovanie, ktoré je založené na účasti detí a ich praktických skúsenostiach. Vyznačuje sa špecifickými črtami, ako sú: zmysluplný obsah, neprítomnosť ohrozenia, obohatené prostredie, rešpektovanie dieťaťa, primeraný čas na prácu, okamžitá spätná väzba medzi učiteľom a žiakom, nácvik postupov tímovej spolupráce, dokonalé zvládnutie, slovné hodnotenie. Klasické 45 min. hodiny sú nahradené dlhšími časovými úsekmi- cca 90 min., v nich sa spájajú 2-3 predmety, pozornosť dieťaťa je sústredená na tú ktorú tému. V našej triede je integrujúcim predmetom prvouka. Hlavné rozdiely medzi ITV vyučovaním a tradičným vzdelávaním sú:
* dieťa má pozitívny vzťah k škole
* absencia strachu a stresu z vyučovania
* dieťa je aktívne, nebojí sa prejaviť
* žiadne alebo menej domácich úloh
* rešpektovanie dieťaťa
* adekvátny čas na vypracovanie úloh v škole
* možnosť výberu
* rozvoj kreativity a komunikačných schopností dieťaťa
* celková priateľská a rodinná atmosféra v triede, dôraz na podporu sociálnych zručností
* pravidlá a otvorená diskusia o problémoch
* absencia šikanovania
* koncepcia striedania práce a relaxu
* slovné hodnotenie vyzdvihujúce osobné úspechy a snahu a poukazujúce na to, čo treba precvičiť - koncipované motivačne a priateľsky.

Informatika

Vynikajúcu uroveň v škole dosahuje informatika. V roku 2022 sme sa stali druhou najlepšou základnou školou v IT Fitness teste v rámci Slovenska. IT Fitness test je celoslovenským testovaním IT zručností a vedomostí. Mnoho naších žiakov dosahuje výsledok 100%, pričom celoštátny priemer je 43% (rok 2018) či 51% (rok 2019). Informatika je aj profilujúcim predmetom na druhom stupni. Vyučujeme ju v najväčšom rozsahu zo všetkých michalovských ZŠ. O jej navýšení rozhodli v svojom hlasovaní rodičia. Žiaci, ktorí končia štúdium v našej škole, sú všetci digitálne gramotní. Všetci učitelia informatiky sú plne kvalifikovaní a vyučujú v troch počítačových aj jednej multimediálnej učebni. Každý žiak od 5. ročníka získava školské konto Office 365, školský email, cloudové služby a úložisko s kapacitou 1024 GB (1TB).

Obsahom učiva nie sú žiadne hry, ale rozvoj logiky, práca s počítačom aj programovanie. V priebehu štúdia si žiaci osvoja základy piatich programovacích jazykov. Žiaci sa učia aj základné počítačove zručnosti. Text, tabuľky, prezentácie, hardvér, softvér, základy sieti, počítačovú bezpečnosť, základy internetových stránok, základy robotiky, web2 technológie. Žiaci, ktorí študovali v našej škole často konštatujú, že na stredných školách sa na informatike nudili, lebo ich nedokázali učitelia naučiť už nič nové. Kríza s koronavírusom v roku 2020 ukázala, že v našej školy nebol absolútne žiadny problém s prechodom na online vyučovanie, pretože žiaci to bez problémov zvládli a zároveň má školy vybudovaný systém aj pre učiteľov.

Image

Jazyková učebňa III.

Angličtina

Ak sa v dnešnej dobe pozriete na ponuky škôl, v mnohom sa podobajú. Každá ma počítače, každá je zameraná na jazyky, ponúka rôzne športy, kopec krúžkov. Predsa však konečný výsledok je úplne iný. Už niekoľko rokov sa snažíme prebudovať systém výučby cudzích jazykov. Žiakov v ročníku delíme do skupín podľa úrovní. Najšikovnejšie skupiny dosahujú v deviatom ročníku úroveň, ktorú majú mať bežne až žiaci vo vyšších ročníkoch stredných škôl. Naopak najslabšie skupiny napredujú najpomalším tempom, ktoré je prispôsobené žiakom tak, že základ sa naučí naozaj každý. Na anglický jazyk máme k dispozícií 7 kvalifikovaných učiteliek, ktoré sa v rámci svojho odborného rastu zúčastňujú kurzov v rámci európskych projektov v anglicky hovoriacich krajinách. Angličtinu vyučujeme od prvého ročníka. Okrem angličtiny škola ponúka aj ruský a nemecký jazyk a dokonca taliančinu vo forme krúžku. Aj na tieto jazyky, vrátane taliančiny, máme kvalifikovaných pedagógov. Škola poskytuje rozšírené vyučovanie Angličtiny. Na druhom stupni dokonca s najvyšším počtom hodín v rámci Michaloviec. Druhý cudzí jazyk vyučujeme až od siedmeho ročníka, no v dvojhodinovej dotácii. Tým sa druhý jazyk posilní a zároveň sa ho začnu učiť staršie deti, takže to bude pre nich jednoduchšie. Pre výučbu jazykov máme tri jazykové učebne a špičkové materiálne aj technické vybavenie. Vďaka európskemu projektu majú angličtinárky takmer všetky didaktické pomôcky, ktoré v tom čase existovali na slovenskom trhu.

Projekty

Za posledných 10 rokov bola škola každoročne zapojená aspoň v jednom projekte. Projekty realizujeme od maličkých s rozpočtom 300€ až po medzinárodné výskumné projekty s celoeurópskym rozpočtom 9,45 milióna €. Podrobnejšie sa o väčšine projektov môžete dozvedieť v samostanej časti webu - projekty. Vďaka všetkým projektom škola výrazne zmenila svoj obraz, zlepšilo sa vybavenie technikou, pomôckymi a množstvo finančných prostriedkov bolo investovaných do vzdelávania učiteľov. Vďaka projektom sú učitelia certifikovaní pre moderné vzdelávacie metódy, ako napríklad ITV (integrované tématické vyučovanie), čo je metóda vysokoefektívneho učenia. Väčšina učiteľov v každodennej praxi používa IKT. V niektorých predmetoch, sme vďaka projektom nakúpili všetky dostupné pomôcky, ktoré existovali na slovenskom trhu.

Príklady dobrej praxe

Za prvý projekt z eurofondov sme získali od Ministra školstva SR ocenenie príklady dobrej praxe. V projekte sme vytvorili základ nášho vzdelávacieho portálu Moderná škola. Aj v druhom projekte, ktorý bol pokračovaním bol náš projekt propagovaný zo strany ASFEU na celonárodnej úrovni, aj na hlavnej stránke Agentúry pre štrukturálne fondy EÚ.

Web stránky

Učiteľské internetové stránky

Veľmi zaujímavou aktivitou, ktorá je nad rámec všetkých povinnosti učiteľov, je tvorba a správa triednych či učiteľských stránok. Každá trieda prvého stupňa má vytvorenú triednu stránku. Triedne učiteľky na nej uverejňujú každý deň informácie z činnosti triedy. Veľkou pomocou pre učiteľov sú domáce úlohy a učivo, ktoré v daný deň trieda preberala. Rodičia žiakov, ktorí v daný deň neboli v škole, tak presne vedia aké úlohy dieťa má, ktoré učivo preberali, aké cvičenie je potrebné dopísať. Stránky obsahujú aj množstvo fotografií z akcií organizovaných v triede alebo školskom klube detí.

Hlavná stránka

S hlavnou stránkou sme získali prvé miesto v súťaži o najlepšiu internetovú stránku v kategórií ZŠ. Naša stránka sa tak stala inšpiráciou pre mnohé školy na Slovensku a často krát vidíme, že ak pribudne na našej stránke niečo nové o pár týždňov sa to objaví aj na stránkach iných škôl. Súčasťou stránky je aj vzdelávací web MODERNÁ ŠKOLA, ktorý používame ako jeden z hlavných učebných zdrojov. O prístup na stránku požiadali aj desiatky iných slovenských škôl, čo dokazuje úroveň práce učiteľov našej školy. Všetky materiály sú našou vlastnou produkciou, nevytvorila ich žiadna firma, ale učitelia učiaci v tejto škole.

Sociálne siete

Hlavnú stránku doplňajú aj sociálne siete Facebook, Youtube a Instagram. Máme vybudované silné komunity a napríklad na youtube máme často niekoľko tisíc pozretí na mnohých videách. Najsledovanejšie video sa už približuje k počtu 60 000.

Web stránky

Učiteľské internetové stránky

Veľmi zaujímavou aktivitou, ktorá je nad rámec všetkých povinnosti učiteľov, je tvorba a správa triednych či učiteľských stránok. Každá trieda prvého stupňa má vytvorenú triednu stránku. Triedne učiteľky na nej uverejňujú každý deň informácie z činnosti triedy. Veľkou pomocou pre učiteľov sú domáce úlohy a učivo, ktoré v daný deň trieda preberala. Rodičia žiakov, ktorí v daný deň neboli v škole, tak presne vedia aké úlohy dieťa má, ktoré učivo preberali, aké cvičenie je potrebné dopísať. Stránky obsahujú aj množstvo fotografií z akcií organizovaných v triede alebo školskom klube detí.

Hlavná stránka

S hlavnou stránkou sme získali prvé miesto v súťaži o najlepšiu internetovú stránku v kategórií ZŠ. Naša stránka sa tak stala inšpiráciou pre mnohé školy na Slovensku a často krát vidíme, že ak pribudne na našej stránke niečo nové o pár týždňov sa to objaví aj na stránkach iných škôl. Súčasťou stránky je aj vzdelávací web MODERNÁ ŠKOLA, ktorý používame ako jeden z hlavných učebných zdrojov. O prístup na stránku požiadali aj desiatky iných slovenských škôl, čo dokazuje úroveň práce učiteľov našej školy. Všetky materiály sú našou vlastnou produkciou, nevytvorila ich žiadna firma, ale učitelia učiaci v tejto škole.

Sociálne siete

Hlavnú stránku doplňajú aj sociálne siete Facebook, Youtube a Instagram. Máme vybudované silné komunity a napríklad na youtube máme často niekoľko tisíc pozretí na mnohých videách. Najsledovanejšie video má už viac ako 85 000 pozretí.

Videá z nášho YOUTUBE.

Triedy BUDÚCNOSTI

Dňa 15.01.2020 Európska školská sieť (European schoolnet) so sídlom v Bruseli ako organizácia združujúca 34 európskych Ministerstiev školstva oficiálne zaradila ZŠ Pavla Horova v Michalovciach do siete Tried či laboratórii budúcnosti (Future Classroom Labs - skratka FCL). Ocitli sme sa v spoločnosti nainovatívnejších škôl a školských zariadení v Európe.

Promo VIDEO

Príbeh jednej školy. PROMO video ZŠ P. Horova Michalovce. Video vzniklo ako propagačný materiál o škole. Uvidíte v ňom vybavenie školy, vyučovanie, moderné metódy aj ukážky z množstva akcií, ktoré škola počas roka organizuje. Snažili sme sa ale hlavne zachytiť atmosféru našej školy, ktorá je jedinenčná a originálna.

Ukážky moderných pomôcok a metód

Video, ktoré vzniklo ako prezentácia pre záverečnú kontrolu dopadov projektu z ESF. Môžete si v ňom pozrieť množstvo moderných pomôcok, ktoré majú k dispozícii pre svoju práce žiaci aj učitelia. Pritom ide iba o "menší" z dvoch projektov v hodnote 165 000€. V ďalšom sme získali ešte modernejšie pomôcky a vybavenie. Rozpočet väčšieho projektu bol viac ako 287 000 €. Vďaka tomu patrí naša škola medzi najmodernejšie vybavené ZŠ nielen v okolí, ale aj v celoslovenskom meradle. Vo videu si zároveň môžete pozrieť aj vnútorné priestory školy. Ako vyzerajú triedy prvého aj druhého stupňa. Naša škola síce nevyzerá z vonku najmodernejšie, ale to nedokážeme ovplyvniť. Vnútorné vybavenie však patrí k absolútnej špičke.

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk