ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Škola poskytuje pre žiakov služby školského psychológa. Školskou psychologičkou je Mgr. Monika Gulíková. V čase dištančného vzdelávania sa na ňu môžete obracať o pomoc prostredníctvom emailu monika.gulikova@zsphorova.org. Následne si spoločne dohodnete ďalší spôsob komunikácie.

školský psychológ:

- pomáha žiakom vo výchovno – vzdelávacom procese

- realizuje individuálne, párové alebo skupinové konzultácie pre deti, rodičov a učiteľov

- realizuje besedy na témy ohrozujúce duševné zdravie ako napr: Prevencia voči drogám, Šikanovanie, Duševné zdravie a jeho riziká a pod.

- vykonáva sociálno – psychologické výcviky a sociometriu zameranú na zmiernenie možných prejavov napätia, narušenej klímy v triede, narušených vzťahov a pod.

- zúčastňuje sa vyučovacieho procesu ako pozorovateľ za účelom prevencie

- zameriava sa na problémy detí, ktoré by mohli narušiť a obmedziť vyučovací proces ako napr: hyperaktivita, poruchy učenia, poruchy správania a pod.

KONZULTAČNÉ HODINY

PONDELOK: 10.00 - 12.00 – žiaci a učitelia

13.30 - 15.30 – rodičia

MIESTNOSŤ: Relax room

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO/KARIERNE PORADENSTVO

Výchovnou poradkyňou v našej škole je Mgr. Beáta Kačkošová - beata.kackosova@zsphorova.org


Kariernou poradkyňou v našej škole je RNDr. Eva Ciglianová - eva.ciglianova@zsphorova.org

Výchovný poradca školy poskytuje poradenské a informačné služby v oblasti výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie.

Výchovno-vzdelávacia práca: konzultácie s rodičmi a žiakmi s problémami správania a učenia, s možnosťou dohody konzultácií na Centre pedagodicko-psychologického poradenstva a prevencie v Michalovciach. Závery z diagnostiky z CPPPaP je možné na odporúčanie psychológa zohľadniť pri hodnotení žiaka podľa špeciálnych metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu.

Profesijná orientácia žiaka : žiaci 8. ročníka v júni zadali predbežný záujem o stredné školy. V priebehu školského roka dostávajú zo školského výpočtového strediska v Michalovciach (www.svsmi.sk) predbežný stav záujmu o jednotlivé stredné školy. Priebežný záujem a možnosti štúdia si žiaci môžu pozrieť na internete: http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

Výchovný poradca sprostredkuje pre žiakov besedy so zástupcami SŠ a exkurzie na SŠ v meste Michalovce a v januári aj stretnutie rodičov a žiakov so zástupcami SŠ na rodičovskom združení.

Voľbu povolania môžu žiaci aj rodičia konzultovať počas konzultačných hodín výchovnej poradkyne. Streda 8:30 - 9:00 a 14:00 - 15:30

Prípadne po dohode s výchovným poradcom aj mimo týchto hodín. Pre žiakov 8. ročníka je aktuálne bilingválne gymnázium, pre žiakov 5 ročníka osemročné gymnázium. Informácie o výbere povolania a strednej školy získate aj na internete:


www.svsmi.sk
www.svsba.sk
www.svsbb.sk
www.svslm.sk
www.svspn.sk
www.povolania.eu
www.icm.sk

Konkrétne informácie o stredných školách, termínoch podávania prihlášok získajú žiaci u výchovnej poradkyne alebo aj na stránke kariernej poradkyne https://ciglianova7.webnode.sk.

Škola sa zapojila do projektu: „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“. V rámci tohto projektu škola získala prístup k programu COMDI. Program COMDI® modul A umožňuje získať a vyhodnotiť informácie o záujmoch žiaka, o jeho profesionálnom zameraní, o vedomostiach zo slovenského jazyka, z matematiky a o všeobecných vedomostiach či o schopnostiach potrebných pre jednotlivé okruhy povolaní. Program zistí osobné vlastnosti žiaka dôležité na integráciu do spoločnosti a typ odolnosti v záťažových situáciách. Súčasťou výstupu je i nastavenie predpokladov na rôzne učebné a študijné zameranie a odporúčanie najvhodnejších typov škôl a učebných alebo študijných odborov.

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk