VÝCHOVNÉ PORADENSTVO/KARIERNE PORADENSTVO

Výchovnou poradkyňou v našej škole je Mgr. Beáta Kačkošová - beata.kackosova@zsphorova.org


Kariernou poradkyňou v našej škole je Mgr. Katarína Kločanková - katarina.klocankova@zsphorova.org

Výchovnou poradkyňou pre základnú školu je Mgr. Beáta Kačkošová. Kabinet výchovného poradcu je pri zborovni na 1. poschodí. Výchovnú poradkyňu môžete kontaktovať osobne počas konzultačných hodín vo štvrtok v čase od 10:30 do 12:30, každé ráno v čase od 7:30 do 7:45, alebo po vzájomnej dohode a emailom na adrese beata.kackosova@zsphorova.org.

Výchovný poradca na základnej škole:

a) plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy a vzdelávania, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí a mládeže

b) venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, žiakom s postihnutím, nadaným a talentovaným žiakom

c) zabezpečuje informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov, diagnostickú činnosť pre žiakov (v spolupráci so školskými poradenskými zariadeniami)

d) poskytuje pomoc pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu pedagógom a rodičom detí s vývinovými poruchami učenia či s poruchami správania

e) sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež.

Neváhajte sa na nás obrátiť vo Vašich potrebách.

Prehľad o stredných školách nájdete aj v brožúre, ktorú vydáva Košický samosprávny kraj. Jej digitálnu podobu nájdete na internetovej stránke https://www.strednapreteba.sk/.

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk