Projekt Škola pre radosť

V tomto školskom roku začala naša škola s projektom modernizácie vyučovania na 1. stupni „Škola pre radosť“, ktorého základom je zavádzanie prvkov ITV – Integrované tematické vyučovanie a rozvoj životných zručností. Autorkou projektu „Škola pre radosť“ je Mgr. Marta Paligová, ktorá absolvovala školenie ITV a tréningy vzdelávacieho programu Životné zručnosti – nová stratégia úspechu, ktoré organizovala Nadácia pre deti Slovenska. Projekt zatiaľ prebieha len v 1.A triede, ale zámerom našej školy je, aby sa postupne vytvorilo viac takýchto alternatívnych tried. Integrované Tematické Vyučovanie vychádza z poznatkov o tom, ako sa učí ľudský mozog. Autorkou je Susan Kovaliková z Kalifornie Hlavnou myšlienkou ITV je zmeniť vyučovanie tak, aby škola nebola len lacnou medzistanicou pre deti čakajúce na dospelosť. Zavedením ITV sa zmení klíma triedy, atmosféra a ovzdušie, pocit spolupatričnosti a spoločenstva, viditeľné je zapájanie všetkých do rozhodovacieho procesu, láskavosť a vzájomné povzbudzovanie spolužiakov, vhodná komunikácia so žiakmi a lepšie výsledky vyučovania. Pre učiteľa je veľmi dôležité, aby v žiakoch dokázal navodiť pocit istoty a pohody. Trieda je útulne zariadená tak, aby žiaci svojimi výtvormi prispievali k jej vzhľadu. Trieda musí poskytovať priestor na odpočinok, tiché miesto pre samostatnú prácu, miesto na pomôcky a pod.

Vyučujúci výborne pracujú s literatúrou a vedia dobre vyhľadávať informačné zdroje (využitie znalosti odborníka). To, čo predkladajú deťom celkom iste vzbudí lásku k učeniu, lebo nesmierne stimulujú poznávanie u detí. Výhodou systému ITV je, že sa predmety neučia oddelene, ale rozoberajú tému komplexne. Okrem toho výhoda spočíva v aktivite, samostatnosti a tvorivosti žiakov. Je však náročný na prípravu učiteľa a jeho schopnosť flexibilne reagovať na realitu.

Jednou z najdôležitejších častí ITV je rozvoj životných zručností – špeciálnych schopností, ktoré prispievajú k tomu, že deti sa stávajú nielen múdrymi, ale i dobrými ľuďmi. Prostredníctvom ich rozvoja je podporované správanie a konanie, ktoré pomáha zvyšovať školskú úspešnosť aj úspešnosť v živote mimo školy. Tieto zručnosti tvoria otvorený systém a patria medzi ne napr.: komunikácia, ohľaduplnosť, priateľstvo, sebadôvera, spolupráca, starostlivosť, zodpovednosť, aktívne počúvanie, úcta, najlepší osobný výkon...Proces rozvoja životných zručností je nesmierne náročný, dlhodobý a vyžaduje spoluprácu medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi.

Ako to vyzerá v našej triede, kde sa zavádzajú prvky ITV? Trieda je útulne zariadená tak, aby žiaci svojimi výtvormi prispievali k jej vzhľadu. Celá trieda pôsobí rozprávkovo s množstvom kníh, výstav, vlastnoručne zhotovených pomôcok a prírodného materiálu. Vyučovanie počas školského roka je integrované okolo celoročnej témy. My sme sa premenili na krajinu múdrych škriatkov Kratuľkovo. Počas školského roka žiaci navštevujú domčeky v Kratuľkove, v ktorých sú ukryté mesačné a týždenné vyučovacie témy 2-krát v mesiaci sa realizuje blokové vyučovanie /celá výučba v blokoch trvá 90 minút, 1 blok trvá 30minút, počas blokovej výučby sa integrujú predmety/ - príprava na postupný prechod na blokové vyučovanie v nasledujúcom školskom roku. Vyučovací blok je spojenie dvoch predmetov tak, aby učivo navzájom súviselo. Do vyučovacích blokov je viac zaradených hier, dramatizačných cvičení, ktoré prispievajú pocitu vtiahnutia. Ak Vás tento projekt zaujal, pozrite si foto z našej alternatívnej 1.A triedy, alebo sa príďte na nás pozrieť. Ste kedykoľvek vítaní.