Občianstvo, nadobúdanie občianstva

Pocit prináležitosti k vlastnému štátu je základom občianstva. Tento pojem sa začal vytvárať v archaickom období starovekého Grécka, keď vznikli mestské štáty nazývané polis . V starovekom Ríme sa stal boj za občianske práva a teda aj občianstvo hlavným dôvodom sporov medzi patricijmi a plebejcami.

Štátne občianstvo vyjadruje príslušnosť osoby ku konkrétnemu štátu, z ktorej vyplývajú vzájomné práva a povinnosti. Je to zároveň trvalý právny vzťah (zväzok) medzi fyzickou osobu a konkrétnym štátom, pričom medzi občanom a štátom vzniká štátnoobčiansky vzťah.

Štátne občianstvo môžeme nadobudnúť rôznym spôsobom
  • Narodením na území štátu ( filiácia), dieťa má automaticky občianstvo daného štátu, ak je jeden z rodičov štátnym občanom daného štátu.
  • Naturalizáciou, čiže udelením občianstva cudzincovi , pričom si podmienky udelenia určuje každý štát ako uzná za vhodné.
  • Voľbou ( opciou ) štátneho občianstva Slovenskej republiky. To znamená, že osoba si vyberá(volí) medzi niekoľkými štátnymi občianstvami.
  • Občianstvo udeľuje Ministerstvo vnútra SR a nadobúda sa doručením listiny s udeleným štátnym občianstvom. Občianstvo nie je možné odňať proti vlastnej vôli, ale dá sa stratiť vlastnou žiadosťou.