ZAUJÍMAVOSTI

Slovenské štátne občianstvo existovalo počas druhej svetovej vojny, keď existovala vojnová Slovenská republika (1939-1945) a potom od roku1969, keď vznikla československá federácia a od roku 1992 súčasne s česko-slovenským štátnym občianstvom.


Európske občianstvo Okrem slovenského občianstva máme aj európske občianstvo. Tento pojem zviedla Mastrichtská zmluva v roku 1992 a znamená, že každý občan členského štátu Európske únie je súčasne občanom EÚ i svojho národného štátu, teda má dvojité občianstvo. Zároveň platí, že európske občianstvo nenahrádza občianstvo národného štátu. Ako nositelia európskeho občianstva máme tieto práva.

Internetové stránky