PRAMENE

Košice ako prvé mesto na svete získalo v roku 1369 erbovú listinu od panovníka. Ľudovít Veľký tým prekročil dovtedy zaužívané zvyklosti, podľa ktorých mohli erb dostať len fyzické osoby.

My, Ľudovít z Božej milosti kráľ Uhorska, znením tejto listiny dávame na vedomie všetkým, ktorých sa to týka, že kráľovskou láskavosťou dbajúc na náležitý úžitok našich verných mešťanov a hostí Košíc, chcejúc, aby sa títo vzmáhali darmi milosti, na ich oddanú a poníženú prosbu, z osobitnej náklonnosti, sme dovolili tým istým našim mešťanom Košíc, aby odteraz na tajnej a posielacej pečati na listoch ich mesta a zástave mali právo a mohli naveky užívať formu štítu, vybranú z nášho kráľovského znaku, majúceho zhora jeden tiahnuci sa pás či líniu modrej farby s troma obrazcami ľalií a bočne odspodu štyri línie červené a toľko isto bielych. Svedectvo tejto listiny pečatíme našou tajnou pečaťou, listinu, ak nám bude predložená, dáme vyhotoviť vo forme nášho privilégia spečateného našou veľkou pečaťou na prospech tých istých mešťanov. Dané v Diósgyőri, v pondelok pred sviatkom Nanebovstúpenia Pána, roku 1369.