1. Ako pavúk Pakayana
  prišiel k tenkému drieku
 2. Prečo sa vtáky sťahujú
 3. O jednom kvete
 4. Lipa veľkolistá
 5. Krása podmorského sveta
 6. Kakaová torta
 7. Kde sa zatúlali sny
 8. Cigánočka
 9. Čarovné lyže
 10. Malý hasič
 11. Palculienka
 12. Skvelá júnová sobota
 13. O mravcovi, ktorý sa nebál ani tŕnia ani pavúka
 14. O Dankinej hudobnej výchove a...
 15. Pravda o zvoncoch
 16. O trúbkach, čo chceli koncertovať
 17. Stratená lopta
 18. Bábätko na siedmom poschodí
 19. Červený kríž
 20. Orech kráľovský
 21. Ravioli
 22. Michalovce - symboly mesta
 23. Sedem divov sveta - pyramídy
 24. O múdrom jelenčekovi
 25. Prečo sa blýska a hrmí?
 26. Babka a mládenec od susedov
 27. Fis vil bí
 28. Snehulienka a sedem trpaslíkov
 29. Prečo nesmiem ani raz skúsiť drogu?
 30. Jedna či dve bomby
 31. Prefíkaný sedliak
 32. Nakupovací pes
 33. Dvojčatá v akcii
 34. Kto to ušiel zo zákruty?
 35. Zmrzlinový ostrov
 36. Spolunažívať s prírodou
 37. Prečo sú rastliny zelené?
 38. Lietajúce cicavce
 39. Praktické využitie kvetov
 40. Bez stromov by nebol život
 41. Ako sa Zuzka a Dan našli
 42. Najmenšia rodina na svete
 43. Trampoty s vodou
 44. Fešáci zo zimnej olympiády
 45. Je to drak
 46. Sultán
 47. V domácnosti má každý meno
 48. Bez vody to nejde
 49. O tučkovi hučkovi
  a špagetke Markétke
 50. Červené topánky
 51. Svet v ohrození
 52. Udatný krajčírik
 53. Receptík - Snehuliaci
 54. Tkáči hodvábu
 55. Sova
 56. Ako Janko našiel
  prababičku prírodu
 57. Kráľ, princ a lesná víla
 58. O Konrádovi, ktorý písal nosom
 59. O Terezke, ktorá chcela byť zlá
 60. Hlbokomorské rozprávky
 61. August: Mama robí vyhlásenie
 62. Oco robí hlúposti
 63. Nehoda na slimáčej dialnici
 64. Zábudlivá hruška

© 2012-2014 ZŠ P. Horova Michalovce | Vytvorené v XHTML a CSS |posledná aktualizácia 30.05.2014 |web školy