Ukážka z podrobného popisu projektu

Ku každej vybranej téme vypracujeme učebné materiály, ktoré budú uverejnené na internetovej stránke školy (moderná škola).Témy budú spracované tak, aby sa dali využívať pomocou interaktívneho dataprojektora na bielej plastovej tabuli. Vďaka získanému vybaveniu a vybaveniu z predošlých projektov sa každá trieda premení na multimediálnu učebňu. Čo je ale veľmi dôležité, samotná príprava(technická) učiteľa bude rádovo v sekundách. Príde do triedy zapne notebook, prepojí ho cez zariadenie dock (jednoduchým zacvaknutím) a má okamžite k dispozícii dataprojektor, interaktívnu plochu, bielu plastovú tabuľu na bežné písanie, ozvučenie triedy, internetové pripojenie a spracované materiály v podobe interaktívnej web stránky. Týmto vytvárame ucelenú koncepciu vzdelávania, založenú na moderných inovatívnych metódach, modernom vybavení, nesmierne pútavú pre žiakov všetkých vekových kategórii. Využívanie moderných metód a prostriedkov tak nebude viazané na kapacitne obmedzené počítačové učebne, ale „príde“ za žiakom do každej triedy. Presne v zmysle nedávneho vyhlásenia MŠVVaŠ SR o budúcom preferovaní modelu budovania vzdelávacieho prostredia bohatého na technológie a opustení podpory budovania počítačových učební.

loga informovanost a publicita