8. ročník

Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami

 1. Celé čísla
 2. Celé čísla na číselnej osi
 3. Absolútna hodnota celého čísla
 4. Porovnávanie a usporadúvanie
  celých čísel
 5. Sčítanie celých čísel
 6. Odčítanie celých čísel
 7. Násobenie celých čísel
 8. Delenie celých čísel
 9. Počtové operácie s celými číslami
 10. Počtové operácie
  s racionálnymi číslami
 11. Slovné úlohy

Premenná, výraz, rovnica

 1. Výrazy s premennou
 2. Sčítanie a odčítanie výrazov I.
 3. Sčítanie a odčítanie výrazov II.
 4. Násobenie a delenie výrazov I.
 5. Násobenie a delenie výrazov II.
 6. Jednoduché rovnice I.
 7. Jednoduché rovnice II.
 8. Rovnice so zátvorkami
 9. Slovné úlohy
 10. Pravouhlá sústava súradníc
 11. Grafy v pravouhlej sústave súradníc

Trojuholník,zhodnosť trojuholníkov

 1. Rovnoramenný
  a rovnostranný trojuholník
 2. Trojuholníková nerovnosť
 3. Súčet vnútorných
  uhlov trojuholníka
 4. Konštrukcia trojuholníka I.
 5. Konštrukcia trojuholníka II.
 6. Výšky trojuholníka
 7. Konštrukcia trojuholníka
  s využitím výšky
 8. Zhodnosť trojuholníkov

Rovnobežníky, lichobežníky, obsah trojuholníka

 1. Striedavé a súhlasné uhly
 2. Rovnobežník
 3. Konštrukcia rovnobežníka
 4. Obvod a obsah rovnobežníka
 5. Obvod a obsah trojuholníka
 6. Lichobežník
 7. Konštrukcia lichobežníka
 8. Obvod a obsah lichobežníka
 9. Slovné úlohy I.
 10. Slovné úlohy II.

Hranoly

 1. Hranoly
 2. Objem hranola
 3. Povrch hranola
 4. Slovné úlohy

Kruh,kružnica

 1. Vzájomná poloha
  kružnice a priamky
 2. Dĺžka kružnice
  a kruhového výseku
 3. Obvod a obsah kruhu
  a kruhového výseku
 4. Talesova kružnica,
  stredový uhol
 5. Konštrukčné úlohy

Pravdepodobnosť,štatistika

 1. Pravdepodobnostné
  hry a pokusy

9. ročník

Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel

 1. Druhá a tretia mocnina
 2. Druhá a tretia odmocnina
 3. Mocniny s mocniteľom
  – prirodzeným číslom
 4. Mocniny čísla 10,
  predpony a ich súvis
  s mocninami
 5. Zápis veľkých čísel
  v tvare a.10n
 6. Mocniny a odmocniny – zhrnutie

Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc

 1. Riešenie jednoduchých
  lineárnych rovníc I.
 2. Riešenie jednoduchých
  lineárnych rovníc II.
 3. Riešenie jednoduchých
  lineárnych nerovníc I.
 4. Riešenie jednoduchých
  lineárnych nerovníc II.
 5. Riešenie jednoduchých
  lineárnych rovníc s
  neznámou v menovateli I.
 6. Riešenie jednoduchých
  lineárnych rovníc s
  neznámou v menovateli II.
 7. Vyjadrenie neznámej zo vzorca
 8. Riešenie slovných úloh I.
 9. Riešenie slovných úloh II.
 10. Riešenie slovných úloh III.

Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch

 1. Opakovanie telies –
  kocka, kváder, hranol
 2. Valec
 3. Ihlan
 4. Kužeľ
 5. Slovné úlohy I.
 6. Slovné úlohy II.
 7. Guľa a rez guľou
 8. Objem a povrch gule
 9. Slovné úlohy

Súmernosť v rovine

 1. Osová súmernosť,
  os súmernosti
 2. Konštrukcia obrazu
  v osovej súmernosti
 3. Stredová súmernosť,
  stred súmernosti
 4. Konštrukcia obrazu
  v stredovej súmernosti
 5. Ukážky osovej a stredovej
  súmernosti – útvarov
 6. Ukážky osovej a stredovej
  súmernosti – útvarov v štvorcovej
  sieti

Pytagorova veta

 1. Pytagorova veta
  a jej odvodenie
 2. Pytagorova veta
  – použitie pre pravouhlý
  trojuholník
 3. Použitie Pytagorovej vety
  pri riešení praktických úloh I.
 4. Použitie Pytagorovej vety
  pri riešení praktických úloh II.

Grafické znázorňovanie závislostí

 1. Karteziánsky súradnicový systém
 2. Rôzne spôsoby znázorňovania
  – grafy závislostí
 3. Súvis grafu s niektorými
  základnými vlastnosťami závislostí
 4. Lineárna závislosť,
  jej vlastnosti a graf
 5. Všeobecná rovnica
  lineárnej funkcie y = k . x + q
 6. Parametre k a q
  v lineárnej funkcii
 7. Graf priamej úmernosti
 8. Graf nepriamej úmernosti

Podobnosť trojuholníkov

 1. Podobnosť geometrických útvarov
 2. Podobnosť trojuholníkov
 3. Riešenie primeraných
  matematických a konštrukčných úloh I.
 4. Riešenie primeraných
  matematických a konštrukčných úloh II.
 5. Použitie podobnosti
  pri meraní výšok a vzdialeností.

Štatistika

 1. Štatistické prieskumy,
  triedenie, náhodný výber
 2. Tabuľky, grafy a diagramy

© 2012-2014 ZŠ P. Horova Michalovce | Vytvorené v XHTML a CSS |posledná aktualizácia 30.05.2014 |web školy