Medzinárodný výskumný projekt ITEC

Naša škola získala možnosť zapojiť sa do európskeho výskumného projektu iTec. Ide o jeden z najrozsiahlejších projektov v oblasti vzdelávania v rámci Európskej únie. Do projektu je zapojených 27 partnerov a zastrešuje ho 14 ministrov školstva. Celkový rozpočet projektu je 9,45 milióna €. Na Slovensku sa bude tento projekt realizovať iba v 14 triedach (neskôr 40)a 2 z nich sú naše. Projekt iTec je rozdelený na 5 fáz do roku 2014. Podstatou projektu je realizácia vzdelávacej aktivity na základe jednotného scénara. Ten zrealizuje všetkých 1000 zapojených tried v reálnych podmienkach danej triedy, školy či štátu. Cieľom je nájsť moderný spôsob ako vyučovať možno od roku 2020. My máme tu česť vyskúšať si to už dnes.

Detaily projektu

Realizácia
2011 - 2014
Oficiálna stránka
itec.eun.org
Slovenská stránka
itec.elfa.sk
Školský koordinátor
Mgr. Ján Palkoci.
itec

Prvý cyklus

Názov scénara bol Zber údajov. Žiaci v prostredí mimo školy získavajú textové, obrazové či video informácie o pamätihodnostiach v svojom okolí. V našej školy sme sa dohodli, že natočia a zostrihajú video a odprezentujú ho pred ostatnými spolužiakmi. Hlavná aktivita bola Vzdelávanie s internetom. Žiaci vytvárali multimediálne prezentácie (videá) o histórii svojho mesta alebo jednotlivých pamiatok. Aktivity boli realizované na hodine dejepisu a čiastočne aj informatiky. Žiaci v prostredí mimo školy získavali textové, obrazové či video informácie o pamätihodnostiach vo svojom okolí. V našej školy sme sa dohodli, že natočia a zostrihajú video a odprezentujú ho pred ostatnými spolužiakmi. Súčasťou bola aj práca s aplikáciou TeamUP. Aplikácia slúžila na vytvorenie žiackych skupín. Do jednotlivých skupín sa mohli žiaci nahlasovať podľa rôznych kritérií. Učiteľ mohol najprv vložiť témy a žiaci sa prihlásili k téme, ktorá im bola najbližšia. Na základe toho mohli vzniknúť jednotlivé skupiny. Druhá možnosť bola, že zloženie skupín vytvoril učiteľ. Poslednou možnosťou bolo náhodné zloženie skupín. Jeden zo skupiny, hovorca, musel v priebehu aktivity niekoľko krát nahrávať 60 sekundové video odkazy pre učiteľa. Odkaz bol rozdelený na 3 časti po 20 sekúnd. V ňom mali hovorca povedať, čo už urobili, čo aktuálne robia a s čím majú problém. Na základe týchto odkazov učiteľ manažoval jednotlivé skupiny.

Druhý cyklus

V mesiacoch apríl a máj 2012 budeme pokračovať v medzinárodnom projekte iTec. V druhom cykle to budú aktivity Tvorba tímov, Vzdelávanie s internetom a Reflexia. Scénar sa nazýva - Príprava na skúšky. Žiaci sa opäť rozdelia do tímov v TeamUp-e, kde budú nahrávať odkazy pre učiteľa o postupe svojej práce. Vyberú si 4 zaujímave témy z dejepisu v danom ročníku a pripravia si materiály vhodné na záverečné opakovanie k danej téme. Dohodli sme sa, že jednotlivé témy spracujú v programe HotPotatoes. To čo vytvorí tím 1 odskúša tím 2. V prípade potreby to odskúšajú aj žiaci z inej školy.

Tretí cyklus

Vzdelávací príbeh: Prestavba školy. Aktivity: Kontextový prieskum – Pozorovanie, Tvorba návrhu, Výroba finálneho návrhu, Prezentácia hotových návrhov. Asi najzaujímavejší cyklus projektu. Návrh prestavby školy, časti školy, areálu školy alebo učebne. Zhodou okolností sme v tom čase plánovali zrušiť v škole „klietkové“ šatne a nahradiť ich skrinkami na chodbách. Žiaci teda navrhovali ako prebudovať bývalé šatne na relaxačnú miestnosť - relax room. Na návrh používali dovtedy pre nich neznámy softvér Google SketchUP. Na základe výberu z nikoľkých návrhov sa prestavba aj reálne uskutočnila. Fotografie zo zhotovenia ako aj samotné návrhy žiakov si môžete pozrieť v tejto fotogalérii.

Štvrtý cyklus

Názov scenára bol Vytvor dielo – vytvor reálne dielo (produkt). Realizované Aktivity: Snívaj (dream) – pochop, zodpovedaj otázky týkajúce sa osnovy návrhu. Objavuj (porovnávaj/pozoruj) (explore (benchmark/observe) – zbieraj informáciie vo vzťahu k osnove návrhu. Mapuj (map) – vytvor konceptuálnu mapu na pochopenie vzťahov medzi zozbieranými informáciami. Reflektuj (reflect) – nahrávaj audiovizuálne záznamy reflexie a spätnej väzby. Urob (make/re-make) – vytvor návrh. Ukáž (show) – publikuj a prezentuj návrhy publiku. Podstatou príbehu bolo vytvorenie hmotného diela. Keďže príbeh sa realizoval na hodinách dejepisu, príbeh bol tomu prispôsobený. Nebol to teda návrh nejakej súčiastky, stroja či robota. Bolo to zhotovenie modelov historických budov mesta. Ich výroba a prezentácia priamo počas vyučovania ale aj s čiastočným presahom do voľnočasových aktivít, kedy časť žiaci museli dopracovať doma. Súčasťou návrhu bola aj vytvorenie 3D modelu vyrábanej budovy v programe SketchUP, čím sme prepojili aj aktivity z predošlého cyklu.

Piaty cyklus

Názov scenára bol Vzdelávací príbeh - Digitálni producenti. Aktivity: Podporiť učiteľov a upraviť vzdelávací program v dôsledku skutočnosti, že mladí ľudia sú stále pripojení na sieť a sú veľkými používateľmi technológií. Scenár realizovaný v predmete informatika. Žiaci vytvárali video návody k téme spracovanie digitálnej fotografie. Po rozdelení do tímov každý tím hľadal námety, ktoré by mohli spracovať pre určenú časť. Museli nájsť 2 až 3 násobok plánovaného počtu videí. Následne každý člen skupiny hlasoval, ktoré video by bolo vhodné spracovať. Vznikla databáza, na ktorej potom pracovali jednotlivé skupiny. Ako doplnkovú aktivitu žiaci robili aj dvojjazyčné titulky v každom videu. Hotové videá sú zverejnené na internetovej stránke predmetu, z ktorej sa žiaci učia v našej škole informatiku.

Záverečná konferencia

Prezentácia školy na záverečnej konferencii v Starom Smokovci. SPUSTI PREZENTÁCIU.

VÝSTUPY JEDNOTLIVÝCH CYKLOV

7. ročník (výstupy 2. cyklus)

1. a 2. skupina


kviz

kvíz 1_1

kviz

kvíz 1_2

kviz

kvíz 1_3

kviz

kvíz 1_4

kviz

kvíz 2_1

kviz

kvíz 2_2

kviz

kvíz 2_3

kviz

kvíz 2_4


3. a 4. skupina


kviz

kvíz 3_1

kviz

kvíz 3_2

kviz

kvíz 3_3

kviz

kvíz 3_4

kviz

kvíz 4_1

kviz

kvíz 4_2

kviz

kvíz 4_3

kviz

kvíz 4_4


5. a 6. skupina


kviz

kvíz 5_1

kviz

kvíz 5_2

kviz

kvíz 5_3

kviz

kvíz 5_4

kviz

kvíz 6_1

kviz

kvíz 6_2

kviz

kvíz 6_3

kviz

kvíz 6_4


7. skupina


kviz

kvíz 7_1

kviz

kvíz 7_2

kviz

kvíz 7_3

kviz

kvíz 7_4

8. ročník (výstupy 2. cyklus)

1. a 2. skupina


kviz

kvíz 1_1

kviz

kvíz 1_2

kviz

kvíz 1_3

kviz

kvíz 1_4

kviz

kvíz 2_1

kviz

kvíz 2_2

kviz

kvíz 2_3

kviz

kvíz 2_4


3. a4. skupina


kviz

kvíz 3_1

kviz

kvíz 3_2

kviz

kvíz 3_3

kviz

kvíz 3_4

kviz

kvíz 4_1

kviz

kvíz 4_2

kviz

kvíz 4_3

kviz

kvíz 4_4


5. a 6. skupina


kviz

kvíz 5_1

kviz

kvíz 5_2

kviz

kvíz 5_3

kviz

kvíz 5_4

kviz

kvíz 6_1

kviz

kvíz 6_2

kviz

kvíz 6_3

kviz

kvíz 6_4


7. skupina


kviz

kvíz 7_1

kviz

kvíz 7_2

kviz

kvíz 7_3

kviz

kvíz 7_4

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk