• Európsky sociálny fond
  • Operačný prgram vzdelávanie
  • Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ

Integrované tematické vyučovanie vo IV. A triede - blokové vyučovanie : integrácia predmetov prírodoveda, slovenský jazyk, informatická výchova

Téma: Lesné živočíchy

Priebeh bloku

1. Redaktor: naladenie

Žiaci majú jednu minútu na rozprávanie čo vedia o danom zvierati. Musia rozprávať bez prestávky. Vyvolávajú si tak svoje doterajšie vedomosti o téme a rozvíjajú slovnú zásobu.

2. Modrá a červená: rozvoj kritického myslenia a čítanie s porozumením

Žiaci dostali text o lesnom živočíchovi. Po prečítaní textu mali modrou farbou podčiarknúť, to čo o danom zvierati už vedeli, červenou to, čo sa doteraz nevedeli.

3. Hádaj na čo myslím: energizér – rozvoj tvorivosti, nápaditosti, odvahy

Pantomímou znázorniť nejaké zviera

4. Samoštúdium: práca v skupinách-kooperatívne učenie, samostatná práca

Vytvorenie náhodnej skupiny, každý člen skupiny má získať čo najviac informácií o pridelenom zvierati. Časť žiakov vyhľadáva informácie v encyklopédiách, časť na internete v počítačovej učebni. Po určitom čase sa vymenia.

V ďalšej časti sa spoja do kmeňových skupín a všetky informácie spracuvávajú na plagát. Tu je dôležitá spolupráca, rozvíjanie zručnosti organizácia. Žiaci si rozdeľujú úlohy, dohodnú sa na spôsobe spracovania témy a to bez zásahu učiteľa, ktorý tu pôsobi ako facilitátor a všíma sa spôsob práce jednotlivých žiakov, spoluprácu a organizáciu v skupine.

5. Prezentácia a hodnotenie: rozvoj prezentačných schopností, komunikácie, hodnotenia a sebahodnotenia

Jednotlivé skupiny si zvolia hovorcu, ktorý prezentuje spoločnú prácu. Členovia skupiny sa vyjadrujú ako sa im pracovalo, hodnotia svoj prínos do spoločnej práce, ako aj celkovú spoluprácu. Potom dostanú slovo ostatní žiaci a hodnotia výsledný produkt práce skupiny. Takto sa vystriedajú všetky skupiny.

6. Práca s LEGOM: rozvoj tvorivosti, predstavivosti, konštrukčných schopností

Vytvárať lesné živočíchy

Fotodokumentácia