• Európsky sociálny fond
 • Operačný prgram vzdelávanie
 • Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ

O projekte

Hlavný zameraním projektu je vytvorenie rozvojového projektu školy, využitím tematického, projektového a zážitkového učenia, s podporou IKT a priamym rozvojom kľúčových kompetencií žiakov, ktorý vedie ku komplexnej zmene spôsobu vzdelávania. Preto cieľovou skupinou projektu sú žiaci všetkých ročníkov našej školy, ktorých sa táto zmena dotýka a učitelia, ktorí majú záujem o to, aby k splneniu cieľov projektu naozaj došlo a sú plní elánu, tvorivosti a nadšenia aj napriek situácií aká v našom školstve pretrváva.

Zameranie projektu na 1. stupni:

1. Implementácia modelu Integrovaného tematického vyučovania(ITV). Ide o prepracovaný model, ktorý vzdelávaniu vytyčuje autentické ciele, zdôrazňuje funkčnosť učenia a vzdelávania pred mechanickým osvojovaním si poznatkov.

 • - integrácia predmetov: blokové vyučovanie bez zvonenia
 • - slovné hodnotenie
 • - rozvoj životných zručností
 • - ranné komunity
 • - príjemné prostredie v triede
 • - moderné vyučovacie metódy

2. Vyučovanie prírodovedných predmetov na základe francúzsko–slovenského programu „Vyhrňme si rukávy“

 • - objavovanie predmetov a javov v prírode
 • - experimenty, pokusy, priame pozorovania
 • - riešenie problémov, vedecké správy

Zameranie projektu na 2. stupni:

MODERNÁ INFORMATIKA

 • - tvorba komplexných učebných textov na všetky preberané tematické okruhy v informatike.
 • - zverejnenie tém na web stránke školy
 • - praktické činnosti žiakov s najmodernejšími technológiami

MODERNÁ FYZIKA

 • - spracovanie učebných materiálov z fyziky do elektronickej podoby
 • - záznamy pokusov

MODERNÝ ZEMEPIS

 • - spracovanie učebných materiálov zo zemepisu do elektronickej podoby
 • - projektové vyučovanie
 • - panelové prezentácie
 • - výstava prác žiakov

MODERNÝ DEJEPIS

 • - projektové vyučovanie
 • - výskum v teréne
 • - príčina a vzťahy, nie roky a udalosti
 • - učebné materiály na webe
 • - výstavy z projektového vyučovania

SOM OBČAN- VÝCHOVA K OBČIANSTVU

 • - postavenie občana v štáte
 • - orientácia v spleti úradov a ustanovizní
 • - problémové vyučovanie

MODERNÁ MATEMATIKA

 • - učebné materiály v elektronickej podobe
 • - CABRI3D geometria
 • - inovatívne pracovné listy
 • - problémové vyučovanie

Výstupy projektu:

NAJMODERNEJŠIE VYBAVENÁ ŠKOLA V REGIÓNE

 • - veľké množstvo nových učebných pomôcok
 • - moderná didaktickej techniky
 • - knihy, encyklopédie, odborná literatúra, výučbové CD
 • - LEGO učebne

VYSOKOKVALIFIKOVANÝ, DYNAMICKÝ TÍM PEDAGÓGOV

 • - kompetencie pre život, nie bifľovanie
 • - moderné vyučovacie metódy
 • - vzťah učiteľ- žiak = partneri vo vzdelávaní
 • - zmena klímy v triedach
 • - odstránenie napätia a strachu

INFORMAČNO - KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

 • - učebné materiály, testy zverejnené na web stránke školy
 • - výučbové programy, interaktívna tabuľa
 • - vyučovanie prostredníctvom internetu, pripojenie v každej triede